• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyƛlny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Šciany szklane

Šcianki szklane s± rozwi±zaniem architektury wnêtrz, które stwarza wiele możliwo¶ci zabudowy przestrzeni. Oferujemy zabudowê ze ¶cian szklanych w budynkach nowo budowanych lub już istniej±cych. Dziêki szklanej zabudowie w postaci ¶cian uzyskujemy maximum przestrzeni i do¶wietlenia. Šcianki szklane umożliwiaj± funkcjonalny podział pomieszczeń. Nawet małe pokoje dziêki ¶cianom ze szkła optycznie wydaj± siê wiêksze. Przepuszczalno¶æ ¶wiatła ¶cianek szklanych pozwala także na oszczêdno¶æ energii elektrycznej.

Šcianki szklane s± sprawdzonym rozwi±zanie w zakresie zabudowy powierzchni biurowych lub punktów usługowych. Przezroczysto¶æ umożliwia czê¶ciowe odizolowanie pracuj±cych osób lub zespołów, pozostawiaj±c jednak przy tym sposobno¶æ kontaktu wzrokowego. Szkło ma t± cenn± wła¶ciwo¶æ, iż izoluje do¶æ skutecznie dŒwiêk, zachowuj±c jednak pełn± przepuszczalno¶æ ¶wiatła. Šciany szklane to także bardzo praktyczny element architektoniczny, sprawdzaj±cy siê w łazienkach, czy nawet nowocze¶nie zaprojektowanych kuchniach.

Do produkcji ¶cian szklanych wykorzystujemy praktycznie każdy rodzaj szkła , przy założeniu że szkło jest wykonanie w technologii ?bezpiecznej? tzn. ? szkło hartowane lub szkło klejone warstwowo. Dysponujemy technikami trwałego wbudowania ¶cianek szklanych w zabudowie murowanej. Dziêki temu ¶ciany szklane s± realnym i solidnym elementem architektonicznym.
Dziêki obróbce ? piaskowaniu ? na ¶cianach szklanych można umie¶ciæ dowolne napisy.

Wykonujemy nastêpuj±ce elementy zabudowy szklanej:

 • szklenia stałe
 • szklenia stałe z opcj± drzwi przesuwnych lub otwieranych
 • bariery szklane
 • balustrady szklane
 • meble szklane

Oferujemy ¶ciany ze szkła w całej Polsce, min. w takich miastach jak:

 • Katowice
 • Kraków
 • Warszawa
 • Wrocław
 • i wiele innych? 
Reklama

Naszą witrynę przegląda teraz 4 goƛci